Szent Bertalan, templomunk és falunk védőszentje

Szent Bertalan a tizenkét apostol egyike. Keveset, de éppen eleget tudunk róla ahhoz, hogy megértsük, miért volt mindig is olyan kedvelt és szeretett szentje az Egyháznak. Hiszen az, hogy templomtitulusok, családnevek őrzik a nevét, és hogy az egész középkoron át, majd pedig időnként később is nagyon gyakori volt a Bertalan a keresztnévadásban, továbbá hogy sok legenda élt és él vele kapcsolatban egészen napjainkig a magyar és az egyetemes hagyományban, ezek a tények mind azt bizonyítják, hogy szeretett, kedvelt ismert szent volt.

A Bibliában Máté, Márk és Lukács Evangéliumában, valamint az Apostolok Cselekedeteiben csak a neve kerül elő, mást nem tudunk meg róla (Mt 10,3; Mk 3,18; Lk 6,14; ApCsel 1,13). Viszont János Evangéliumában (Jn 1, 45-51) mond három mondatot. Nem sok, de éppen elég, hogy megismerjük a jellemét, a hitét. Éppen elég ez a pár mondat, hogy mainak, közülünk valónak érezhessük őt. János Evangéliumában az áll róla, hogy amikor Jézus megkezdi működését, és kiválasztja a 12 apostolt, akkor ő lesz az 5. kiválasztott. János Natanael néven említi, amit a Biblia-kutatók úgy értelmeznek, mintha a mi fogalmaink szerinti keresztnév lenne, a Bertalan pedig – szintén a mi fogalmaink szerint – a családnévnek felel meg: Talmai fia (arámi nyelven Bar-Talmaj). A neve Fülöpé mellett szokott előfordulni, hiszen ő hívja Jézus követésére. Ezt mondja neki Fülöp: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát.” Mit mond erre Bertalan: „Jöhet valami jó Názáretből?” „Gyere és győződjél meg róla!” – válaszolja Fülöp. Bertalan nem kéreti magát, hanem elindul, hogy ő maga győződjön meg a Fülöptől hallott hír igazságáról. És amikor Jézus meglátta Natanaelt, azaz Bertalant, így szólt: „Lám, egy igaz izraelita, akiben nincs semmi álnokság.” Bertalan erre csodálkozva teszi fel a kérdést „Honnét ismersz?” Jézus így válaszolt: „Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál.” Natanael erre felkiáltott: „Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!” Jézus ezt felelte neki: „Mivel megmondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz még látni.” Ennyi, ami a Bibliában Bertalan személyéről kiderül. Azon el kell gondolkodnunk, hogy nem sokszor találjuk leírva a Bibliában, hogy igaz ember, kétszínűségtől, álnokságtól mentes. Talán csak Szent Józsefről írja még Biblia ezeket a szavakat. Így mondhatjuk, hogy Szent Bertalan kivételes személyiség.

Az apostolnak csupán ezt a három mondatát ismerjük és Jézus válaszmondatait, de ezek a leírt mondatok rendkívül sokat elárulnak Bertalan gondolkodásáról. Azt látjuk, hogy először kételkedik, előítéletesen gondolkodik, úgy fogadja Fülöp boldog ujjongását, ahogy mi magunk is szoktuk az ismeretlent, a nagyon szokatlant, a szokatlanul jó hírt fogadni. Hiszen az a kialakult vélemény, hogy Názáret olyan hely, ahol nem a legjobb dolgok történnek, nem a legkiválóbb emberek származnak onnan, tehát, aki názáreti, az nem lehet több, különb, mint más. De Fülöp hívja, és ő nem ellenkezik, hanem megy, hogy meggyőződjön barátja állításáról. Tiszteletre méltó és követésre érdemes magatartás, hogy indul, mert saját szemével akarja látni azt, akiről a hírt hallotta, saját tapasztalata alapján akar véleményt alkotni. Nem ragaszkodik az előítéletekhez, veszi a fáradságot, hogy kideríthesse az igazságot. Aztán Jézus mondatán elcsodálkozik, elképed: honnan ismeri őt a Názáreti? És amikor a választ meghallja, már meg is szűnt benne minden előítélet, minden kétség, hittel, meggyőződéssel Jézus követője lesz. Mert Jézus a szívébe látott, olyat tud róla, amely csak saját maga és Jézus számára nyilvánvaló. És ez meggyőzte őt.

Bertalan apostol ott van Jézus mennybemenetelénél is (ApCsel 1,13). Majd azt követően – ez már nem a Bibliából, hanem a nem kanonizált iratok és a hagyomány alapján ismert – Indiában, aztán Örményországban hirdette az Örömhírt. Albanopoliszban halt mártírhalált, ahol a király parancsára kivégezték, mivel a király testvérét megtérítette, annak leányát pedig meggyógyította.

Az apokrif iratok és a középkori Legenda Aurea szerint, amikor Bertalan apostol belépett egy templomba, amelyben egy gyógyító bálvány előtt áldoztak a gyógyulást remélő emberek, a bálvány így kiáltott: ,,Ti szegények, hagyjátok az áldozatot, és ne ajánljátok fel nekem, nehogy az én szenvedésemből is részt kapjatok, mivel Bertalan lánca megkötöz engem!”, s e szavak után ezer darabra tört. Az apostol pedig imádságával meggyógyította az ott összegyűlt betegeket. Útja közben elért Polinius királyhoz is, akinek a leánya lelki beteg volt. Meggyógyította, majd hirdette a királynak az Evangéliumot, úgyhogy az megtért, egész háza népével együtt megkeresztelkedett, sőt később püspöki tisztséget is viselt az Egyházban. Meghallotta ezt Polinius testvére, és elfogatta Bertalant. Ezekkel a szavakkal támadt rá: ,,Te vagy az, aki megtévesztette a testvéremet?” Bertalan így válaszolt:,,Én nem megtévesztettem, hanem megtérítettem!” Akkor a király esküvel fogadta, hogy kényszeríteni fogja, áldozzon Baldach bálványának. Bertalan azonban így tagadta meg a parancsot: ,,Én megkötöztem a te istenedet; ha te megteszed ugyanezt az én Istenemmel, akkor teljesítem parancsodat. Ha nem, akkor összetöröm Baldach képét.” Nem sokkal ezután jött egy hírnök, és jelentette, hogy Baldach képe összetörve fekszik a templomában. Erre a király megszaggatta a ruháját, Bertalant megvesszőztette, majd megparancsolta, hogy elevenen nyúzzák meg. Mikor megtörtént, keresztre feszítették, majd lefejezték. Miután meghalt, hogy végleg megszabaduljanak az apostoltól, koporsóba zárták a testét, majd négy másik vértanú koporsójával együtt a tengerre tették, hogy a víz sodorja el őket. Így értek partot az apostol szent maradványai Lipari szigetén. A keleti hagyomány szerint keresztre feszítették, a nyugati legendák viszont azt mondják el, hogy elevenen megnyúzták, majd lefejezték. Így lett a Szent attributuma a nyugati kereszténységben a kés, de ábrázolják könyvvel, tekerccsel is (ahogy az apostolokat szokták), sőt úgy is, hogy lenyúzott bőrét a kezében tartja. Templomunk oltárképén késsel ábrázolta őt a festő.

Szent Bertalan apostol ereklyéi a 6. században Lipari szigetére kerültek (a mai Olaszország nyugati felén van), majd a 10. században I. Ottó német-római császár parancsára Rómába. A Tiberis szigetén Bertalan tiszteletére épített új templomba vitték (itt állt korábban egy pogány római templom), ahol a gyógyítás szentjeként tisztelték. A koponyaereklyéje a 13. század óta a frankfurti dómban található (Diós István: A szentek élete. https://archiv.katolikus.hu/szentek/index.html).

Ünnepnapja több változás után a 16. századtól augusztus 24-én véglegesült.

Bálint Sándor Ünnepi kalendáriumában találunk példákat arra, hogy a középkortól egészen máig sok hagyomány kapcsolódik Szent Bertalan személyéhez. Sokféle tevékenységnek a védőszentje, így a bőrrel kapcsolatos foglalkozásúaké: szűcsöké, tímároké, kesztyűkészítőké, csizmadiáké, vargáké, mészárosoké. Továbbá mivel az ünnepnapja augusztus vége, azaz az ősz kezdete, így a szőlőhegyek, a pásztorok, a földművesek védőszentje is. Gyógyító tevékenysége folytán az ördögűzés, az idegességben szenvedők védelmezője is. Még időjárás jósló napnak is tekintik az ünnepét: amilyen Bertalan napján az idő, olyan lesz az ősz. Őszkezdő nap, a népi megfigyelés szerint Bertalannal elillan a nyár.

A középkorban sok, azóta elpusztult templomot szenteltek Szent Bertalan tiszteletére (ahogy akkoriban jellemző volt az apostolokat védőszentül választani). Ez igaz a mi börcsi templomunkra is, hiszen írott források erősítik meg, hogy a település első, árpád-kori kápolnája is az apostol tiszteletére volt felszentelve (http://www.borcs.hu/borcs-a-mi-telepulesunk/telepules-tortenet). Ezt a titulus aztán mind a középkori, mind pedig az 1834-ben épített, és ma is meglévő templomra is átöröklődött.

A jelenlegi Győri Egyházmegyében kevés a Szent Bertalan titulusú templom, Börcs mellett még Hegyeshalom és Maglóca települések védőszentje a vértanú apostol. Az ország más területéről jól ismert Gyöngyös Szent Bertalan temploma, ezen kívül akad még néhány kisebb település, ahol szintén Bertalan apostol a templom védőszentje: Bakonybánk (Veszprém m.), Muraszemenye (Zala m.), Ráksi (Somogy m.), Geresdlak (Baranya m.), Aparhant (Tolna m.). És meg kell említeni, hogy a középkorban Pécs főterén ugyancsak állt egy Szent Bertalannak szentelt templom, amely a török korban elpusztult és a köveiből épült fel Kaszim pasa dzsámija. Ez a török kiűzése után ismét katolikus templom lett, de már Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszteletére szentelték. A kétezres évek elején viszont a templom mellett felépítették a Szent Bertalan harangtornyot. Így a hagyomány fenntartja az apostol tiszteletét, sőt legendája is eleven, a pécsi szőlőkben levő Szent Bertalan kápolna folytán.

Kegyetlen mártírhalála a művészeket sokszor megihlette. Mind a festészetben, mind pedig a szobrászatban az apostol alakja, de főként vértanúsága, gyakran témája a műalkotásoknak.

A börcsi templom oltárképe szép, míves művészi alkotás, ahol a festő visszafogottan utal az apostol mártíromságára: nyújtja a kezét, ott van már az oszlop lábánál a kés, és már ott látjuk az angyalt, a vértanúságot jelző pálmaággal.

A leghíresebb Szent Bertalan ábrázolás a Sixtus-kápolnában található, a Michelangelo által festett Utolsó ítéleten. A szájhagyományban úgy maradt fenn, hogy a művész a saját arcképét festette rá Szent Bertalan arcbőrére.

(https://www.adorans.hu/node/1138)

Pietro Perugino festménye az apostolságot jelző könyvvel és a mártírságra utaló késsel ábrázolja Szent Bertalant.

(https://hu.wikipedia.org/wiki/Bertalan_apostol)

Giovanni Battista Tiepolo festménye a mártíromság előtti pillanatokat ragadta meg

(https://www.adorans.hu/node/11594)

Egészen naturalista ábrázolást választott Matteo di Giovanni sienai festő. Szent Bertalan áll a képen, vállán, karján a lenyúzott bőre. A festmény a Szépművészeti Múzeumban megtekinthető.

(https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-bertalan-apostol2)

Jose de Ribera, a spanyol barokk híres művésze, szintén teljes naturalizmusában ragadja meg a mártíromság jelenetét.

(https://www.adorans.hu/node/11598)

Rembrandt Szent Bertalanja egy gondolkodó egyszerű ember, csak a kezében levő kés árulja el, kiről is szól a kép.

(https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-bertalan-apostol2)

Marco d’Agrate szobra bőr nélkül ábrázolja Szent Bertalant. A szobor a milánói dómban található.

(https://imaginoso.de/italien/mailand/mailaender-dom-statue-gehaeuteten-heiligen-bartholomaeus)

Szent Bertalan apostol szobra a lateráni Keresztelő Szent János bazilikában.

(https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-bertalan-apostol2)

Még említést érdemel Apostag település, amely nevét az apostol szóból származtatja. Ebben a faluban felállítottak egy apostol szoborparkot, ahol a templomunk védőszentjének, Szent Bertalannak a szobra is ott van.

(https://apostag.hu/apostoli-szoborpark/)

Hosszan lehetne még gyűjteni a legendákat és a művészi alkotásokat. De többet, fontosabbat nem adnának, mint amit a Bibliából tudunk meg templomunk védőszentjéről: Szent Bertalan az igaz ember, álnokság és kétszínűség nélkül való és hűséges Krisztus-követő.